Дезинфекция, дезинсекция и дератизация

• Оказване на съдействие при избор на компетентна фирма за извършване на ДДД.