Loading...
Калкулатор
Калкулиране на таксите в Етажната Собственост
✱ Посочените цени в калкулацията са ориентировъчни и могат да бъдат променени в зависимост от спецификата на етажната собственост.

Фонд "Ремонт и обновяване"

Чл. 50. (1) Общото събрание на собствениците или на сдружението създава и поддържа фонд "Ремонт и обновяване".
(2) Средствата във фонда се набират от:

  1. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната.
  2. други източници.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.)
Средствата във фонда се набират в сметка със специално предназначение, която се открива на името на етажната собственост или на сдружението.
(4) Средствата във фонда се разходват за:

  1. извършване на дейностите по чл. 48, чл. 49 и за оборудване;
  2. изпълнение на мерките и указанията от техническия паспорт на сградата;
  3. други разходи, определени с решение на общото събрание.

(5) Разпореждането със средствата от сметката по ал. 3 се извършва от председателя на управителния съвет (управителя) въз основа на решение за тяхното използване, прието от общото събрание.

Разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост (Загл. изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.)

Чл. 51. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 31.12.2023 г.)
Разходите за управление и разходите за поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства независимо от етажа, на който живеят. За самостоятелен обект, в който се пребивава не повече от 30 дни в рамките на една календарна година, се заплащат разходите за управление и разходите за поддържане в размера, който е определен за един собственик, ползвател или обитател.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.)
Не се заплащат разходите по ал. 1 или ал. 9, т. 1 за деца, ненавършили 6-годишна възраст.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.)
Когато по решение на общото събрание на собствениците или на сдружението в сградата има портиер, разходите за него се разпределят при условията и по реда на ал. 1.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.)
Собственик, ползвател или обитател, който упражнява професия или извършва дейност в самостоятелен обект на етажната собственост, свързана с достъп на външни лица, заплаща разходите за управление и поддържане на общите части в размер от трикратния до петкратния размер, определен с мотивирано решение на общото събрание.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.)
Собственик, ползвател или обитател по ал. 5 заплаща разходите за управление и разходите за поддържане на общите части на сградата в размера по ал. 1, когато за самостоятелните им обекти е предвиден отделен вход.

(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.)
Собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходи по ал. 1 или ал. 9, т. 1 за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора за всяко животно в размер като за един обитател.

(8) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.)
Средствата за управление и средствата за поддържане на общите части на етажната собственост могат да се набират в индивидуална разплащателна сметка със специално предназначение на името на етажната собственост. Разпореждането със средствата се извършва от председателя на управителния съвет (управителя) въз основа на решение за тяхното използване, прието от общото събрание.

(9) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.)
Разходите за управление и разходите за поддържане на общите части на етажната собственост може да се разпределят по решение на общото събрание на собствениците или на сдружението по един от следните начини:

  1. поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства независимо от етажа, на който живеят; собственикът на необитаем самостоятелен обект заплаща разходите за поддръжка в размер като за един обитател;
  2. съобразно процента на идеалните части на обекта от общите части на сградата, или
  3. поравно на самостоятелен обект.