Loading...
ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ
Професонален домоуправител
Административно управление на Етажна Собственост:
Инициатива за свикване на Общи събрания и съдействие при провеждането им.

Изготвяне на примерен дневен ред за провеждане на Общо Събрание, съгласувано и одобрено от собствениците.

Изготвяне на протокол от проведеното събрание и запознаване на всички собственици с взетите решения.

Водене на архив. Организация по изпълнение на решенията на Общите събрания.

Предлагане и приемане на правилник за вътрешен ред в етажната собственост.

Регистрация на етажна собственост по реда на ЗУЕС.

Електронна домова книга – всяка промяна в собствеността, броя обитатели, както и промяната на наематели в самостоятелните обекти се отразява електронно. Всеки собственик има достъп единствено до информацията, свързана с личната му собственост.

Съхраняване на протоколна книга: плановете на сградата и екзекутивните чертежи – при наличие; на книгата за входяща и изходяща кореспонденция; техническия паспорт на сградата, когато има такъв; книгата за приходите и разходите и други документи на ЕС, съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 1, т. 3 от ЗУЕС.

Представителство на етажната собственост в отношенията ѝ с органите на местната власт, дружества за комунални услуги и други правни субекти. Изготвяне на жалби, констативни протоколи и други документи, които да послужат пред различни институции.

Съдействие и извършване на всички необходими консултантски дейности, по решение на Общо събрание, за участие в национална или европейска програма за подобряване на етажната собственост.