Loading...
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
info_sign

Данъци и такси към СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Тук можете да проверите и платите данъчните си задължения, sofia_logo
като въведете ЕГН/ЕИК/ЛНЧ и пин код който се издава от общината.
Можете да платите дължимите данъци и такси само в последователност от по-стари към по-нови задължения, като плащането се отразява веднага в общината.

Районни Адмнистрации

Изберете интересуващата Ви районна администрация.
От връзката към сайта ѝ ще получите актуална информация за нейната структура, дейност, приемни дни и контакти.

Район "Банкя" гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1
Район "Витоша" гр. София, кв. "Павлово", ул. "Слънце" № 2
Район "Връбница" гр. София, бул. "Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б
Район "Възраждане" гр. София, бул. "Александър Стамболийски" № 62
Район "Изгрев" гр. София, ул. "Атанас Далчев" № 12
Район "Илинден" гр. София, ул. "Билянини извори" № 10
Район "Искър" гр. София, бул. "Кръстю Пастухов" № 18
Район "Красна поляна" гр. София, бул. "Освобождение" № 25
Район "Красно село" гр. София, бул. "Цар Борис III" № 124
Район "Кремиковци" гр. София, кв. Ботунец, ул. "Челопешко шосе" № 267
Район "Лозенец" гр. София, бул. "Васил Левски" № 2
Район "Люлин" гр. София, бул. "Захари Стоянов" № 15
Район "Младост" гр. София, бул. "Свето Преображение" № 1
Район "Надежда" гр. София, ул. "Кирил Дрангов" № 55
Район "Нови Искър" гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 121
Район "Оборище" гр. София, бул. "Мадрид" № 1
Район "Овча купел" гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136В
Район "Панчарево" с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230
Район "Подуяне" гр. София, ул. "Плакалница" № 51
Район "Сердика" гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 88
Район "Слатина" гр. София, бул. "Шипченски проход" № 67
Район "Средец" гр. София, ул. "Леге" № 6
Район "Студентски" гр. София, ж.к. "Студентски град", бл. 5
Район "Триадица" гр. София, ул. "Алабин" № 54

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Задължения за регистрация
Габриела – Професонален Домоуправител уведомява гражданите, живеещи в сгради в режим на етажна собственост, че е необходимо да си свикат общи събрания и да предприемат действия за регистриране на сградите/входовете в съответната община по район. На вписване в регистъра подлежат всички сгради или отделни входове в режим на етажна собственост на територията на общината, които попадат в обхвата на разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост (повече от три самостоятелни обекта и принадлежат на повече от един собственик). Задължения:
1. Председателят на Управителен съвет (управител) на избралите форма на управление - „Общо събрание” да подаде в общинската администрация Уведомление по чл.46 (б) от ЗУЕС в срок от 1 месец от провеждане на общо събрание.
Книгата на собствениците не се регистрира в общината. Достъп до данните в книгата имат:
- управителният съвет (управителят),
- контролният съвет (контрольорът),
- собственикът относно неговите данни,
както и органите на:
- Министерство на вътрешните работи,
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
- Oбщинската или районната администрации,
- Българската агенция по безопасност на храните
при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
2. Председателят на Управителен съвет (управител) на избралите форма на управление - „Сдружение на собствениците”, да подаде Заявление за вписване на сдружението в публичен регистър на общинската администрация, съгласно чл.44 от ЗУЕС в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание. Към заявлението се прилагат:
- списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;
- копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя); - копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
- нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението. Редът за водене, достъпът и образецът на регистъра на сдруженията на собствениците се определят с Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Задължение при промени в органите на управление
Габриела – Професонален Домоуправител напомня, че след изтичане мандата на управителните органи, който е до 2 години /чл.19 ал.2 от ЗУЕС/, следва да се проведат отчетно-изборни общи събрания, на които да се изберат управителни органи за следващ мандат.
Избраните Председатели/Управители на вече регистрирани сгради/входове в режим на етажна собственост са длъжни да подадат в Общината уведомление за промени в органите на управление в едномесечен срок от избирането им. Към уведомлението се прилага, заверено от Председателя/Управителя, копие на протокола от Общото събрание.
Съгласно чл.21 ал.2 от ЗУЕС – Управителният съвет /управителят/ продължава да изпълнява функциите си до избора на нов управителен съвет /управител/

Образци на документи за етажната собственост
Изтеглете нужните Ви документи:

Други:

  ПРИМЕРНА ОФЕРТА